Каталог
Е-книги
Графік роботи:
з 9-00 до 21-00 (пн-пт), з 10-00 до 19-00 (сб)
з 9-00 до 21-00 (пн-пт), з 10-00 до 19-00 (сб)
Каталог
Е-книги

Українська мова (профільний рівень) підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти

Українська мова (профільний рівень) підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти
 • Від 390 грн безкоштовно Укрпоштою

Українська мова (профільний рівень) підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти

500,00 грн
Купити
Додати в обране
 • Код виробника: Ф470253У
 • ISBN: 9786170952233
 • Вага: 0.53
 • Формат, мм: 210х270
 • Рік видання:
 • Мова видання: Українська
 • Обкладинка: М'яка
 • Клас: 11
 • Тип видання: Паперова/електронна книга
безкоштовно
Додати в обране
Доступні формати:
icon
 • Вага: 0.00
 • Мова видання: Українська
Анотація

Підручник відрізняє спрямованість на формування ключових і предметних компетентностей, визначених Законом України «Про освіту», концепцією «Нова українська школа» та чинною програмою.
Доступний виклад теоретичного матеріалу; вправи різних рівнів складності, матеріали для підготовки до ЗНО, тестові завдання для виконання онлайн, корисні посилання на освітні сайти забезпечують реалізацію ціннісного компонента й направлені на формування почуття патріотизму, національної самосвідомості, толерантності, виховання любові до рідної землі, мови.
Тексти й завдання спрямовані на формування ключових і предметних компетентностей.

Читати повністю
Зміст книги
Шановні одинадцятикласники й одинадцятикласниці!
Як працювати з підручником
МОВА, ІНДИВІД, СУСПІЛЬСТВО
§ 1 Мова як особлива система знаків, її місце з-поміж інших знакових систем
§ 2 Роль мови у формуванні й самовираженні особистості
§ 3 Українська мова в діалозі культур. Відображення в сучасній українській мові куль-тури інших народів. Українська діаспора
§ 4 Лінгвістика як наука про мову. Історія мовознавства в особистостях. Видатні мовоз-навці вітчизняної науки
РИТОРИКА ЯК НАУКА Й МИСТЕЦТВО СЛОВА
§ 5 Лінгвістична риторика. Основні поняття риторики: логос, етос, пафос, топос
§ 6 Ритор і оратор. Риторичні ідеали в різні історичні епохи Поняття про сучасний рито-ричний текст
§ 7 Інвенція. Диспозиція
§ 8 Методи викладу матеріалу. Теза й аргументація. Види аргументації
§ 9 Елокуція й елоквенція як учення про мовну форму промов
§ 10 Меморія як система усного запам’ятовування промов
§ 11 Акція. Риторична техніка
§ 12 Еристика як мистецтво суперечки. Етика полемічної майстерності
З історії риторики й ораторського мистецтва
§ 13 Видатні оратори Давньої Греції і Давнього Риму
§ 14 Ораторське мистецтво в Україні
ОСНОВИ ОРАТОРСЬКОГО МИСТЕЦТВА
§ 15 Види ораторського мистецтва і жанри
§ 16 Академічне красномовство, його характерні ознаки, різновиди (наукове, наукового-популярне, навчальне)
§ 17 Судове красномовство. Духовне красномовство (гомілетика), його жанри й характе-рні риси
§ 18 Соціально-побутове красномовство, його види (ювілейна промова, привітання то-що)
§ 19 Театральна (сценічна) риторика. ­Педагогічна риторика
§ 20 Види ораторського мистецтва за метою висловлення: інформувальні, переконуваль-ні, розважальні та інші виступи
ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ­ВІДОМОСТЕЙ ІЗ СИНАКСИСУ, ПУНКТУАЦІЇ І СТИЛІСТИКИ
§ 21 Загальна характеристика синтаксичних одиниць
§ 22 Словосполучення як одиниця синтаксису
§ 23 Типи словосполучень за морфологічним вираженням головного слова
§ 24 Типи підрядного зв’язку в словосполученні
§ 25 Використання синонімічних безприйменникових і прийменникових словосполу-чень у різних стилях
§ 26 Речення як основна синтаксична і комунікативна одиниця
§ 27 Стилістичні функції модальних різновидів речень
§ 28 Риторичне запитання, його стилістичні функції
§ 29 Граматична основа речення. Види простих речень
§ 30 Порядок слів у реченні як стильова ознака мовлення
§ 31 Складні випадки координації підмета і присудка
§ 32 Складні випадки кваліфікації другорядних членів речення
§ 33 Синоніміка узгоджених і неузгоджених означень. Написання прикладок
§ 34 Порівняльний зворот, його функції в реченні
§ 35 Складні і багатокомпонентні речення. Стилістичні особливості складних речень. Особливості структури та семантики сполучникових (складносурядних і складнопідрядних) і безсполучникових багатокомпонентних речень
§ 36 Складнопідрядні означальні речення і діє­прикметникові звороти; складнопідрядні обставинні речення і дієприслівникові звороти
§ 37 Складнопідрядні речення з підрядними порівняльними і порівняльні звороти
§ 38 Період
§ 39 Пряма і непряма мова. Невласне пряма мова. Здогадана пряма мова. Напівпряма мо-ва
§ 40 Синоніміка і стилістичні способи передачі прямої мови в тексті. Інтонування речень із прямою мовою, діалогом. Цитування
§ 41 Синтаксис і стилістика тексту. Зміст і будова тексту. Складне синтаксичне ціле як синтаксично-стилістична одиниця тексту. Сурядні і підрядні сполучники як засоби зв’язку в тексті. Стилістичні функції абзацу. Гіпертекст
§ 42 Дискурс як комунікативний процес і як текст. Професійний дискурс
§ 43 Зображувально-виражальні засоби синтаксису: синтаксичний паралелізм, риторичне питання, звертання, повторювані сполучники
§ 44 Пунктуаційні норми. Основні пунктограми у простому і складному реченні, при прямій мові, цитуванні, у зв’язному тексті. Пунктуаційна помилка
§ 45 Складні випадки використання розділових знаків. Тире між підметом і присудком у простому реченні
§ 46 Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених звертаннями, однорідними члена-ми
§ 47 Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених відокремленими означеннями, прикладками, обставинами
§ 48 Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених вставними словами і реченнями
ПІДГОТОВКА ДО ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Фонетика, орфоепія, орфографія української мови
§ 49 Асимілятивні, дисимілятивні процеси
§ 50 Подовження, спрощення у групах приголосних
§ 51 Основні чергування звуків
§ 52 Складні випадки наголошення слів. Мовні недоліки у вимові й наголосі та шляхи їх усунення
§ 53 Складні випадки вживання знака м’якшення та апострофа
§ 54 Складні випадки написання слів іншомовного походження, написання прізвищ та географічних назв
§ 55 Складні випадки написання слів разом, окремо, через дефіс, правила переносу та скорочення слів
§ 56 Редагування тексту з орфографічними помилками
Лексикологія і фразеологія української мови
§ 57 Уживання слів у переносному значенні, синонімів, антонімів, омонімів у текстах різ-них стилів
§ 58 Терміни і професіоналізми. Філологічні, лінгвістичні, літературознавчі терміни
§ 59 Фразеологія художнього мовлення, наукова, публіцистична, офіційно-ділова
Морфеміка, словотвір, морфологія української мови
§ 60 Словотвір іменників на позначення назв жителів певного населеного пункту. Тво-рення присвійних прикметників. Творення прикметникових форм від різних геогра-фічних назв
§ 61 Основні способи творення дієслів, прислівників. Складні, складноскорочені слова, способи їх творення та написання
§ 62 Рід і число іменників, їх стилістичні властивості
§ 63 Відмінювання іменників
§ 64 Ступені порівняння прикметників
§ 65 Відмінювання прикметників
§ 66 Розряди числівників за значенням, їх характеристика
§ 67 Паралельне використання відмінкових форм числа
§ 68 Відмінювання займенників. Явище прономіналізації. Правопис займенників
§ 69 Види, часи, способи дієслів. Перехідні й неперехідні дієслова
§ 70 Особові, родові, числові форми дієслів, їх творення. Стан дієслова
§ 71 Творення і правопис дієприкметників. ­Дієприкметниковий зворот
§ 72 Творення і правопис дієприслівників. ­Дієприслівниковий зворот
§ 73 Морфологічні типи прислівників. Ступені порівняння означальних прислівників. Правопис прислівників і прислівникових сполучень. Мовленнєві помилки в уживанні прислівників і шляхи їх подолання
§ 74 Правопис складних прийменників і сполучників. Перехід повнозначних слів у прийменники та сполучники. Правопис запереч­них часток
ТЕХНІКА ПІДГОТОВКИ ОРАТОРСЬКОГО ВИСТУПУ
Тема 1 Практична риторика. Добір матеріалу, його систематизація
Тема 2 Композиція ораторського виступу. ­Особливості побудови вступу, основної час-тини, закінчення
Тема 3 Добір аргументів і способів активізації мислення і емоційно-почуттєвої діяльності аудиторії. Види аргументації. Способи встановлення контакту зі слухачами
Тема 4 Мовні засоби оформлення тексту ораторського виступу залежно від мети спілку-вання й адресата мовлення 
Тема 5 Вимоги до оратора. Постава, виразність міміки і жестів, їх природність, відповід-ність змісту викладу
Тема 6 Виголошення промови. Роль початкової фрази перед виступом
Тема 7 Вимоги до культури мовлення
Тема 8 Спілкування з аудиторією як творчий процес. Прийоми встановлення і збережен-ня контакту з аудиторією
Тема 9 Техніка мовлення. Тональність виступу 
Тема 10 Культура ведення дискусій, полеміки, дебатів професійного характеру
СИСТЕМА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТИЛІВ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Тема 11 Поняття стилю мовлення
Тема 12 Норми літературної мови
Тема 13 Офіційно-діловий стиль
Тема 14 Автобіографія. Резюме
Тема 15 Доручення. Розписка
Тема 16 Діловий та офіційний листи
Тема 17 Характеристика
Тема 18 Індивідуальний звіт
Тема 20 Акт. Протокол (складний)
Тема 21 Мовний етикет ділової (телефонної) розмови. Особливості складання повідом-лення на електронному носії (електронна пошта)
Тема 22 Етика професійного спілкування
Тема 23 Художній стиль, призначення, сфера використання і поширення, основні ознаки
Тема 24 Естетична функція мови в художньому творі
Тема 25 Джерела багатства і виразності українського мовлення
Тема 26 Монолог у художньому творі: звернений монолог, внутрішній монолог
Тема 27 Синонімія як засіб художньої виразності. Особливості синтаксису художнього тексту
Тема 28 Публіцистичний стиль, сфера його використання, призначення, основні й мовні ознаки
Тема 29 Нарис
Тема 30 Замітка
Тема 31 Репортаж
Тема 32 Інтерв’ю
Тема 33 Стаття до журналу або шкільного веб-сайту в публіцистичному стилі
Тема 34 Кореспонденція
Тема 35 Рецензія
Тема 36 Презентація, реклама
Тема 37 Формування культури публіцистичного мовлення: способи привернення уваги, принципи побудови, засоби структурування тексту
Тема 38 Конфесійний стиль. Сфери поширення, призначення, основні мовні стильові засоби
Тема 39 Церковні служби, молитва, повчання, проповіді; богослужбові книги, спілкуван-ня в конфесіях, ­культових установах. Переклади Євангелія. Псалми Т. Шевченка
Тема 40 Епістолярний стиль. Побудова епістолярного тексту
Тема 41 Епістолярний етикет — невід’ємна складова української мовленнєвої культури. Електронне листування
Тема 42 План розгорнутого усного виступу на суспільно-політичну тему
Тема 43 Виступ на зборах, семінарах (підготовлений і заздалегідь не підготовлений)
Тема 44 Дискусія з обстоюванням альтернативних поглядів. Виступ під час дискусії (під-готовлений і непідготовлений) на суспільну або морально-етичну теми. Дебати
Тема 45 Доповідь (з науково-популярної або морально-етичної теми, для участі в лінгвіс-тичній конференції). Добірка запитань до відео-, пресконференції
Тема 46 Твір-роздум на морально-етичну, професійну теми в публіцистичному стилі
Тема 47 Редагування тексту професійної тематики
Тема 48 Переклад текстів різних стилів, типів і жанрів мовлення
Тема 49 Діалог, складений відповідно до запропонованої ситуації (обмін думками, вра-женнями; обговорення самостійно обраної теми; на професійну тему)
Тема 50 Діалог-полеміка, дiалог-дискусія, самостійне визначення теми і змісту діалогу
Тема 51 Відгук про твір мистецтва, кінофільм (телепередачу) у публіцистичному стилі
Тема 52 Реферат на професійну тему
Читати повністю
Відгуки покупців
user Наталія
25.06.2020
Гарний сервіс, швидка доставка. Дуже задоволена. Рекомендую.
Залишити відгук
Ваше ім'я*
Email*
Ваш відгук*
З цим товаром купують
Спіннер
Інші книги автора
Спіннер Дивитися усi книги